kadu-filedesc-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm


Advertisement

Description

kadu-filedesc - Plugin for Kadu

Property Value
Distribution ROSA 2016.1
Repository Stan8 x86_64
Package name kadu-filedesc
Package version 4.3
Package release Stan8-rosa2016.1
Package architecture x86_64
Package type rpm
Installed size unknown
Download size 4.12 KB
Official Mirror abf-downloads.rosalinux.ru
Description -

Alternatives

Package Version Architecture Repository
kadu-filedesc-4.3-Stan8-rosa2016.1.i586.rpm 4.3 i586 Stan8
kadu-filedesc - - -

Requires

Name Value
kadu == 4.3

Provides

Name Value
kadu-filedesc == 4.3-Stan8:2016.1

Download

Type URL
Binary Package kadu-filedesc-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm
Source Package kadu-4.3-Stan8.src.rpm

Install Howto

  1. Add the repository:
    # urpmi.addmedia --update stan8 http://abf-downloads.rosalinux.ru/stan8_personal/repository/rosa2016.1/x86_64/main/release/
  2. Update packages list:
    # urpmi.update -a
  3. Install kadu-filedesc rpm package:
    # urpmi kadu-filedesc

Changelog

2017-04-17 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 4.3-Stan8
- (6fefc81) Updated kadu.spec
- (Stan8: 9a9534a) Updated kadu.spec
- (Stan8: 10bde32) Updated kadu.spec
- (Stan8: d0174dd) Updated kadu.spec
- (Stan8: 65625d5) Updated kadu.spec
- (Stan8: 217a2b2) Updated kadu.spec
- (Stan8: b800f5f) Updated kadu.spec
- (Stan8: 0dc2290) Updated kadu.spec
- (Stan8: 8e9248c) Updated kadu.spec
- (Stan8: abafa19) Updated kadu.spec
2016-02-20 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 3.0-Stan8
- (16426c4) Updated kadu.spec
- (Stan8: 46e8164) Updated kadu.spec
- (Stan8: bccf000) Updated kadu.spec
- (Stan8: 960bcdb) Updated kadu.spec
- (Stan8: 3c22b8a) Updated kadu.spec
- (Stan8: 1e66578) Updated kadu.spec
2015-03-25 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 2.1-Stan8
- (cf20ffc) Updated kadu.spec
- (Stan8: 078abaf) Updated kadu.spec
2015-03-22 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 2.0-Stan8
- (17f6057) Updated kadu.spec
- (Stan8: 3e6ca47) Updated kadu.spec
- (Stan8: b86b5c1) Updated kadu.spec
- (Stan8: ed98bfe) Updated kadu.spec
- (Stan8: bd236f4) Updated kadu.spec
2015-01-17 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 1.5-Stan8
- (f48901c) Updated kadu.spec
2015-01-17 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 1.4-Stan8
- (554a3e9) Updated kadu.spec
- (Stan8: 11a6a99) Updated kadu.spec
2014-12-14 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 1.3-Stan8
- (2fede04) Updated kadu.spec
2014-11-07 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 1.2-Stan8
- (abf5a4e) Updated kadu.spec
2014-10-18 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 1.1-Stan8
- (54df377) Updated kadu.spec
2014-10-04 - Stan8 <stasiek0000@poczta.onet.pl> 1.0-Stan8
- (9f12471) Updated kadu.spec

See Also

Package Description
kadu-firewall-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-imagelink-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-mediaplayer-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-mpd_mediaplayer-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Module for Kadu
kadu-mpris_mediaplayer-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-otr-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-pcspeaker-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-powerkadu-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-screenshot-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-simpleview-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-single_window-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-speech-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-spellchecker-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kadu-tabs-4.3-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm Plugin for Kadu
kkedit-0.4.2-Stan8-rosa2016.1.x86_64.rpm An source code text editor
Advertisement
Advertisement